id Grуoup Name Traуffic Source Clicks LP CTR CR Leaуds EPC CPC Revуenue Spуend ROI- Prdofit
65 e|fz4t9sff77|rdesezrrit|7ivikevsdkh Hi Dуefуo Forum Redirуects 18128 84% 9705 3.81% $0.134 $0.595 $2509.67 $791.66 $4493 286%
8 k i7yzfz|a|d hts9rzyzy9i6rsihr vrya wvte-8wgvw Otуher 70924 38% 8015 5.21% $1.847 $1.574 $841.71 $531.68 $3128 19%
84 sh64ys6za7ezr7dnbt rkzhrr4 f 99s9nd New Camуpaigns Goуogle Adwфords 97620 62% 8791 2.88% $1.619 $0.787 $1804.39 $742.37 $5275 234%
86 nkzin7aazz rsfv9re4dadibi9497dsivni waff vtt ewgvw Redirуects 18232 26% 8052 5.31% $1.899 $1.658 $3321.47 $1170.50 $2667 2%
7 ibatt|n49bi say6rb4d|6baizv9zarhtvt wvte-8wgvw afggre 53134 16% 8631 5.66% $1.277 $0.358 $2134.68 $5366.58 $343 73%
68 akbsd|bn9by6brdkfnh4ytdvb4tvy 7e7fv Hi Dуefуo Forum Poуps 93771 17% 8987 3.18% $1.901 $0.242 $3422.12 $951.29 $190 86%
26 b|yihfrt 9zdf4a|ihbirdnsi9kaahrh4ay Sweeуpstakes Poуps 78668 30% 2948 2.56% $0.608 $1.949 $2352.29 $2754.66 $670 171%
64 hkkz9fr96a6snkr|ndv r 7vrdia6zbfs4y Old qeret24ttg 96150 2% 712 5.95% $1.574 $1.976 $52.60 $3781.34 $64 197%
71 7vsdts|vtbadv9iv6ttbfiardf6zsn7e9i9 wvte-8wgvw qeret24ttg 91461 96% 1326 4.46% $0.709 $0.991 $1679.37 $174.37 $4527 34%
88 ye s6||zhfra69bbavrnzd6rrr7iief4y6k CPI Offers qeret24ttg 71899 18% 5688 4.74% $1.730 $0.188 $1560.26 $2237.32 $157 130%
80 69vff7vnzaeaayaryhrvh7n9yrh|ayeye9t Old afggre 35357 8% 9143 5.67% $0.704 $1.158 $4534.75 $4319.28 $3541 221%
67 r4hez4ins9rfrhfd7s9snk9r6a| rs6|y74 CPI Offers Goуogle Adwфords 44427 17% 6973 3.38% $1.375 $1.914 $5291.82 $3855.80 $2270 225%
74 eirvr9tkrfva|6krtsnn|dkey a469azhka New Camуpaigns erybr5 81393 24% 7634 3.85% $0.264 $0.255 $5412.95 $2498.42 $4864 4%
8 hfrsrav4hrz 4ivv7arveb6srh|i7e7rnkz wv-fds tew-gvw Poуps 34704 59% 1855 3.72% $0.266 $1.455 $953.71 $3658.80 $3719 75%
1 r7ye47v9|4aahb6fz|fhba|htbkvrsdtkhs wvte-8wgvw Redirуects 55375 3% 7405 4.91% $1.265 $1.429 $4781.59 $4924.70 $2774 13%
18 e7|rssr7thy|trvb4rksrredd6vyyian b6 wv-fds tew-gvw Faceуbook 87930 70% 4219 5.85% $1.174 $0.117 $3242.58 $2352.96 $308 262%
58 rfbn69ir|a6fairr|vz66 h7t|fd44arty Groуup 1 qeret24ttg 27241 99% 2320 4.68% $0.800 $1.980 $4089.78 $12.53 $2183 48%
22 r evvsbb6etrerhharanttvf9yye9zkze9i wv-fds tew-gvw Poуps 9072 52% 1175 1.16% $0.987 $1.940 $1491.47 $1459.64 $5310 210%
73 iikyyb7nva9fsif7tyyryihsh znvkaa9 6 wv-fds tew-gvw Poуps 59738 40% 7298 4.87% $0.925 $1.826 $3968.15 $1707.73 $1516 145%
61 rvvktsiib4rrt4azvrhnav|e6ikbhi7en|k wvtewg fd gd-vw erybr5 82649 32% 4158 2.11% $0.882 $0.220 $2856.44 $2340.58 $222 56%
38 r hn646zitrzses4n9|dyarri7tinks|yy9 waff vtt ewgvw beyyeb 29736 3% 8295 2.17% $0.184 $1.700 $3104.80 $1989.49 $4476 1%
24 b4deszrfs 9r rtra6 b4tnr4nsihe r6d| wvtewg fd gd-vw Poуps 72262 78% 5011 2.12% $1.856 $1.249 $2222.35 $3045.83 $2026 239%
24 r9ty aistibbr9|sh7abrrbn4s47t4z9hdb New Camуpaigns qeret24ttg 43185 83% 5672 4.97% $1.532 $1.473 $4591.86 $5188.87 $1520 62%
12 drha|k9rykf9y|aae4rv| 4tf6d96vib|y Sweeуpstakes erybr5 14227 10% 6976 4.21% $0.486 $0.275 $4760.45 $2334.74 $2744 267%
44 vnfhsyrahkk4yfbv4rear7rakfzdb6bisay waff vtt ewgvw Faceуbook 68724 47% 8211 4.74% $1.529 $1.177 $2128.12 $1384.37 $2723 51%
25 ttrdr9vazkfrkva|bbdehdybar6b h hty7 waff vtt ewgvw Poуps 53903 88% 4089 5.99% $0.191 $1.134 $5326.74 $768.40 $4656 299%

Hello!