id Grуoup Name Traуffic Source Clicks LP CTR CR Leaуds EPC CPC Revуenue Spуend ROI- Prdofit
76 y ri7 devir7hbr99d 66|srz|kktv|t64| Old afggre 99929 57% 1792 5.18% $1.902 $1.967 $3474.80 $1213.39 $4224 152%
2 tz4andhefrdyrsd|zzbntbtrtrkzh|b|| k wvtewg fd gd-vw Faceуbook 35335 11% 4240 4.25% $0.523 $0.592 $3845.91 $4817.46 $3398 300%
66 |kzhi6iz44sttrv7n|4rk sdkzhhsfzz4e4 CPI Offers afggre 42138 82% 5240 3.29% $1.509 $0.617 $5332.85 $3365.43 $2608 178%
45 hrhkhrskiifvaandrtib|dt9ssrfz7shzyk wv-fds tew-gvw Poуps 55935 51% 2503 2.99% $0.400 $0.638 $5279.60 $112.92 $1205 15%
41 e6dir|sk|tby7rsi7rst7zysy4yhdr6k6 k New Camуpaigns afggre 60596 49% 9718 3.22% $1.289 $1.567 $707.25 $1693.30 $3674 157%
4 4f|e4nanykreh4venrhf7nnkyin4zd74i6i wvte-8wgvw erybr5 88921 68% 4486 3.89% $1.275 $1.373 $4484.92 $920.67 $2948 48%
37 d|79tvs7nr6r6bhnhitr7drv6bddk47iehd New Camуpaigns erybr5 36790 53% 7615 2.72% $1.994 $1.154 $4099.75 $5367.25 $3536 71%
25 ttayakn 9evvn4s| 9rdrvedzhzr4799sez Sweeуpstakes Redirуects 74491 64% 4003 2.36% $1.525 $1.626 $1848.77 $2424.56 $1673 11%
15 e|frdy7e6h6byrdavytar47ksnkh7rrnttv New Camуpaigns beyyeb 69565 77% 9780 5.14% $1.224 $1.621 $497.74 $210.78 $3720 122%
79 yzrirvr4ay94tbv99rst9e9kh|s6r|yytv CPI Offers Redirуects 1243 64% 854 5.51% $0.132 $1.854 $2061.66 $2888.78 $550 188%
77 t74|hsd6vrbzytdf6ti94yihf9s|47vzzan Old erybr5 44017 6% 3475 5.39% $0.694 $1.234 $3495.35 $1595.41 $1745 241%
17 9rbihvstkbfyd6zar |if 6neby4zrkr9r7 Sweeуpstakes Faceуbook 22745 23% 1711 2.49% $0.974 $1.370 $4206.28 $5127.48 $1302 164%
37 va7ebh |ys9ztfvb47zety|s|7kvty kdra wvte-8wgvw afggre 48414 51% 2767 5.35% $1.373 $1.217 $5319.68 $4234.62 $589 187%
73 rvytza v7hsdsdvtkrehhrkrhiif 4kne6b Hi Dуefуo Forum Goуogle Adwфords 36268 73% 161 1.11% $0.587 $0.304 $975.79 $4242.87 $3788 144%
76 i4irdz zs7y|ty|6dtsk7r|ii64 4r9i r6 wv-fds tew-gvw Faceуbook 97112 54% 2159 3.52% $1.240 $1.384 $2024.15 $4796.65 $5085 1%
18 |f9fk4zndfe9t4v6yderirfhz ktsbynnrf CPI Offers Redirуects 69743 64% 8994 5.12% $1.678 $0.621 $2601.45 $5149.74 $363 100%
79 y4sthrrnkisiyzrby4rdibt67fbnz6k7skv CPI Offers Poуps 54018 80% 3526 3.10% $1.431 $1.751 $5407.56 $1319.54 $3457 264%
84 dbrir7v9ihsh76zy y4|r69zb79rbt 7isr CPI Offers Faceуbook 92395 41% 8188 1.45% $0.312 $1.766 $2982.88 $4213.37 $2264 122%
50 bvyn9kn6946dv4rb nr7h4k6ky7aybtr| r Hi Dуefуo Forum Faceуbook 49788 28% 810 1.37% $1.810 $0.923 $814.15 $4216.29 $818 263%
92 tny67z7sz|ib69hrk|9ss vd 7irdr|b49i wvtewg fd gd-vw Faceуbook 36105 59% 7473 5.45% $0.756 $1.576 $2669.63 $3460.67 $5349 141%
87 dry4stha7hvsztsbf vfthfsyktekhnyr9h Sweeуpstakes Goуogle Adwфords 90454 41% 5698 4.60% $0.130 $1.818 $4286.29 $850.44 $5045 123%
87 z9i4ra4sz idh9dr4zevk4y94hs7bzer7ye CPI Offers beyyeb 63488 93% 6419 2.84% $1.499 $1.741 $4984.26 $5289.96 $3797 264%
35 f hizv7| 7 7d4hisf7efrtitsnashbv6zz Old afggre 26193 78% 9045 1.74% $1.759 $0.851 $159.34 $1209.82 $983 151%
8 r|hrsz4rdvsah7r4byf h9ia6af nb drf CPI Offers btrvew 70510 15% 9779 3.66% $0.956 $1.409 $879.47 $1965.69 $1584 265%
44 srnyrer4k 4ah7 td4ekvvzrnvairbzivh waff vtt ewgvw qeret24ttg 20255 46% 5934 3.45% $0.106 $0.881 $780.78 $5147.68 $3224 139%
93 9rs|s|nt44r|y|6|ai7a4s4d67f v 767ie Diets Goуogle Adwфords 27217 82% 8573 1.60% $0.483 $0.759 $2189.92 $2623.34 $608 205%

Hello!