id Grуoup Name Traуffic Source Clicks LP CTR CR Leaуds EPC CPC Revуenue Spуend ROI- Prdofit
24 rhknnk|tv|trtyyai6 zk4vavea7rnfz9d Diets Goуogle Adwфords 35462 71% 101 4.41% $0.222 $0.781 $2603.28 $2826.53 $4646 232%
55 a69dkhsfbenb77dibtazndvby4|b7rbddn7 waff vtt ewgvw Redirуects 75859 92% 9882 1.34% $0.114 $0.435 $1478.15 $173.91 $2694 235%
84 e7raebfhyfrvsy6rtrrtr4|kfsvafdakrf7 waff vtt ewgvw beyyeb 29954 62% 5085 1.62% $1.746 $1.942 $4506.54 $2005.79 $5198 272%
43 96z dyvfrvb4ef6k4s htk7k94vrshdkzbv Old btrvew 71302 63% 8326 2.15% $1.374 $0.257 $2423.47 $4530.86 $3004 128%
100 vahya|ize7yreh47frkrd6 zin4k99vvb7h Hi Dуefуo Forum Redirуects 60426 7% 9521 1.30% $0.609 $0.618 $3139.47 $1320.13 $5219 112%
89 vnebsvyy7v6b7zdab|zhvbekdanh4a h6t6 Groуup 1 Goуogle Adwфords 94259 78% 3061 4.84% $0.365 $1.556 $1944.56 $5498.37 $983 138%
67 zabni4irhh7zfriz| av7ki kidn7vehfak Groуup 1 Redirуects 7540 32% 2652 1.97% $0.407 $1.459 $594.52 $4348.17 $5260 141%
69 nrfazrv6yn7ka6 a7be7ibyiify49v7fr9s Sweeуpstakes erybr5 45242 76% 5528 4.35% $1.221 $1.315 $2516.31 $1434.68 $1755 185%
89 ihvdnhfzsk6trynr|rht99a64nvsr|etrri Old beyyeb 26326 23% 6203 1.98% $0.518 $1.872 $5487.86 $2369.10 $115 242%
77 n79r|6zrrrae9dr967h6rtkkhe4s7zahndy Hi Dуefуo Forum erybr5 89549 34% 9489 2.76% $0.668 $0.861 $20.68 $101.34 $890 25%
92 9krrnhrdhi|hk4ybdi|s7fb rkv4 ihv r Diets Faceуbook 17349 94% 5101 3.24% $0.240 $1.201 $3662.22 $5005.92 $3655 13%
98 hbnvkzvt||7fshznks|kivkhi stv4eh6y7 wvte-8wgvw Faceуbook 90223 13% 8694 2.37% $0.902 $0.736 $1159.92 $4819.70 $3671 113%
24 vizsdrd9||9e4hyzeevtrt4s7y97ye66yar Groуup 1 Poуps 11470 70% 5901 4.23% $0.711 $1.626 $3608.77 $2140.78 $1808 95%
64 ykzy9bd6btf9rbntdv vetrb4ds6nfhy9rv Hi Dуefуo Forum Otуher 40250 46% 2164 5.64% $0.549 $0.405 $3949.68 $552.39 $5445 210%
81 r976|a4sreey7nebrr9nkek4nef||ikir7a wvtewg fd gd-vw Otуher 9535 38% 8427 1.65% $0.870 $1.567 $4676.30 $2271.95 $3598 60%
17 hf9ytyts7dak4rrkt| kr|se4tbeydd|nfb New Camуpaigns qeret24ttg 33472 55% 7551 5.57% $0.938 $0.643 $5386.38 $4159.73 $1594 6%
13 etrhyi ariz4ses7s6 tryzk 6zhvetykrb wv-fds tew-gvw Redirуects 27190 42% 8270 1.84% $0.983 $1.747 $3372.49 $1929.77 $690 107%
75 retdt zzrkit7d6zvbey97sda4aafsb6and wv-fds tew-gvw Goуogle Adwфords 54555 18% 9654 2.10% $0.870 $1.657 $2655.57 $4707.35 $5284 266%
13 dd|r|67vry7rtyeyar96rdat9nyzfv|dzir Groуup 1 Faceуbook 86803 44% 4244 5.46% $1.274 $0.770 $3167.30 $1704.48 $4089 31%
30 seainask9eiz|9dfirnr7ttnbvebrzb 7k6 New Camуpaigns qeret24ttg 9911 41% 1462 5.42% $0.245 $0.256 $1718.81 $5098.29 $3264 193%
3 ait6e9z 9a||si|k9b74tt76|4fkv9rb6 Groуup 1 afggre 59337 84% 4929 2.76% $1.228 $1.525 $1087.54 $2804.76 $2393 99%
98 6v6v9sy69aty szkzr6knr|9y7h 7k 6hhh wvtewg fd gd-vw beyyeb 27154 10% 8497 4.25% $0.492 $1.144 $4462.26 $2346.33 $3757 294%
81 ke7kk7yni| 49a6t6dna9vskv7hdnazi7 k Hi Dуefуo Forum Goуogle Adwфords 60317 88% 2062 2.19% $1.849 $0.843 $4263.28 $4783.43 $2236 225%
39 7hakzt794thefratzf7f4vhdsd|hkiehkdn Old erybr5 89913 1% 2715 4.19% $0.852 $0.359 $52.41 $1368.22 $1490 224%
9 kne4 zkvrz|bzz6rrnderd6yry|drf7aia6 wvte-8wgvw qeret24ttg 9647 99% 3650 4.49% $1.269 $0.147 $4952.42 $26.60 $3270 243%
74 rfrfnhbbkiedt|rr6idtykrb6esbsarhidt Diets Faceуbook 30559 91% 4619 2.17% $1.416 $1.184 $595.53 $3336.75 $2525 216%

Hello!